Informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1 . Oficiální název

Obec Silůvky

2. Důvod a způsob založení

Obec Silůvky, se sídlem Silůvky, Prachatičky 39 vznikla jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. V právních vztazích vystupuje svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených závaznými právními předpisy. Obec Silůvky patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce Silůvky má 7 členů.

3. Organizační struktura

Starosta                                          Zdeněk Prax                   na mobilu   724 174 351  kdykoliv            starosta@siluvky.cz

Místostarostka                                   Milena Dobrovodská

Místostarosta                                   Radek Neužil

Účetní                                             Milada Sedláčková                   547 225 127  (724 174 352)             obec.siluvky@siluvky.cz

Administrativní pracovnice                 Ivana Jakšová                         547 225 127  (724 174 352)       obec.siluvky@siluvky.cz podatelna@siluvky.cz

Vedoucí DPS Silůvky                         Ing. Šárka Elsnerová                  547 225 127  (724 174 352)             dps@siluvky.cz

Vedoucí obecních pracovníků             Ing. Renata Záděrová               mobil: 734 622 396

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Silůvky

Prachatičky 39

664 46 Silůvky

4.2 Adresa úřadovny:

Obecní úřad Silůvky

Prachatičky 39

664 46 Silůvky

4.3 Úřední hodiny:

pondělí 16 – 19 hodin

středa  16 – 19 hodin

4.4 Telefonní čísla                                    547 225 127, 724 174 351, 724 174 352

4.5 Číslo faxu                                           547 225 127

4.6.Adresa internetové stránky            www.siluvky.cz

4.7 Adresa e-podatelny                          podatelna@siluvky.cz

4.8 Další elektronické adresy                obec.siluvky@siluvky.cz,    dps@siluvky.cz ,   starosta@siluvky.cz

4.9 ID datové schránky                             7nsa2jt

4.10 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno pověřence: Mgr. Andrea Sluštíková

kontaktní adresa: DSO Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

tel.: 533304213, mail: slustikova@slapanice.cz, info@dsoslapanicko.cz

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. – číslo účtu 2053697349/0800

6. IČ

00488305

7. DIČ

CZ00488305

8. Dokumenty

Rozpočet 2012

Rozpočet 2013

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

Rozpočet 2018

Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 včetně příloh

Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2017 včetně příloh

Rozpočty ZŠ a MŠ Silůvky na rok 2019

Rozpočet 2019

Rozpočtový výhled 2020-2021

Rozpočtové opatření  č. 1/19

Rozpočtové opatření  č. 2/19

Rozpočtové opatření  č. 3/19

Rozpočtové opatření  č. 4/19

Rozpočtové opatření  č. 5/19

Rozpočtové opatření  č. 6/19

Rozpočtové opatření  č. 8/19

Rozpočtové opatření  č. 9/19

Rozpočtové opatření  č. 10/19

Rozpočtové opatření  č. 11/19

Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2018 včetně příloh

Rozpočet obce 2020

Střednědobý výhled 2021 -2022

Rozpočty MŠ a ZŠ Silůvky na rok 2020

9. Žádosti o informace

Žádost o informaci lze učinit:

– ústně:

1) osobně na obecním úřadě v Silůvkách

2) telefonicky

– písemně:

1) poštou na adresu obecního úřadu

2) faxem

3) elektronickou poštou prostřednictvím podatelna@siluvky.cz nebo obec.siluvky@siluvky.cz

4) prostřednictvím datové schránky 7nsa2jt

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení, podněty občanů a jiná podání lze činit ústně nebo písemně:

– přímo na obecním úřadě

– poštou na adresu obecního úřadu

– faxem

– elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny nebo na jakoukoliv elektronickou adresu obecního úřadu

– prostřednictvím datové schránky

12. Formuláře

–  žádost o povolení kácení dřevin mimo les

–  návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

–  žádost adresovaná Obci Silůvky

–  žádost adresovaná Obecnímu úřadu Silůvky

–  různé podání na Obec Silůvky

–  různé podání na Obecní úřad Silůvky

–   žádost dle zák. 106/99 Sb.

Tyto formuláře lze získat i osobně na obecním úřadě v Silůvkách.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody najdete na Portálu veřejné správy v odkazu životní situace http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Nejdůležitější předpisy

14.1. Právní předpisy

– zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

14.2 Obecní vyhlášky

 

15 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/99 Sb.

výroční zpráva za rok 2011

– výroční zpráva za rok 2012

– výroční zpráva za rok 2013

– výroční zpráva za rok 2014

– výroční zpráva za rok 2015

– výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

18. Seznam organizací

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Silůvky

Organizační složky Místní lidová knihovna Silůvky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Silůvky