Slouží ke cti tehdejšího zastupitelstva obce, že pouhé dva roky od zrušení nevolnictví r. 1783 si zřizuje obec školu, jako jedna z prvních obcí v okolí.
Do této doby nikdo v obci neuměl číst ani psát. Veškeré nutné zápisy  hotovil pan farář a k tomu účelu pověření panští písaři. Občan se jen podepsal třemi křížky.
Avšak každý ovládal ze své praxe profesi, kterou k běžnému životu potřeboval. Lidé tehdy věděli málo o všem, zatímco dnes víme všechno o ničem.

Škola byla jednotřídní s bytem učitele a stávala u kaple sv. Jana, mezi domem čp. 5 a cestou do Tikovic. Měla čp. 57.
Na nynějším místě stojí od roku 1874 a má čp. 81.
Ve školní pamětní knize k roku 1802 se jmenuje příjem učitele. Od každého souseda ročně: (bylo jich 38), 1/8 míry žita, od obce pak 21/2 míry žita. Z každého školního dítka pecen chleba, 1/8 míry hrachu nebo čočky a 18 krejcarů na topivo.
Školního platu měl týdně: z jednoho dítka z první třídy 1 krejcar, 2 krejcary z dítka ve druhé třídě. O Vánocích a o hodech od souseda po koláči, od obce ještě 3 sáhy dřeva koncem října. Učitel také užíval dvou zahrádek při škole a kus pole na Kopaninkách.
O Velikonocích roku 1847 stará škola č. 57 a 8 okolních domů vyhořela.

Prvním učitelem ve škole v Silůvkách byl Václav Mašek z Konice. Učil zde v letech 1783–1799. Mimo něho zde déle působili: Jan Molva 1809 – 1836, Matěj Valenta 1836–1881 (tj. 45 roků). Měl v jednotřídce 70 až 112 dětí. Po něm nastoupil již do nové školy čp. 81 Viktor Kamil Jeřábek, který popsal tehdejší poměry v obci v knize „Idyla stanice Třešňůvské.“ On také narouboval na Zahumeničkách první meruňky v obci, z nichž několik ještě roste.

Po něm nastoupil první místní učitel Václav Hládek v roce 1887. Za něj byla škola roku 1900 rozšířena na dvoutřídní. K přízemní škole bylo přistaveno první patro. Tohoto roku bylo v 1. třídě 54 a ve 2. třídě 48 žáků. První třídu učil Václav Hládek, druhou p. Růžena Kočí z Hrušova. Pan farář vyučoval náboženství.

Školní rok býval zahájen ve farním chrámu sv. Jiří v Tikovicích vzýváním ducha svatého. Tamtéž se vydávalo vysvědčení. Za učitele Václava Hládka došlo k několika významným událostem. V roce 1888 byla postavena silnice do Tikovic. U školy je od tohoto roku místo brodu a dřevěné lávky přes potok nový most. Od roku 1898 je nová měna. Místo zlatých je koruna. 1 zlatý = 2 koruny. Učitelé jsou odměňováni v korunách. Dosavadní způsob odměny padá. Je zřízena funkce řídícího školy. Učitel Václav Hládek byl povýšen na řídícího. Měl plat 1 200 korun ročně. Učitelka 336 korun ročně. Tedy 1 korunu stálého platu za jeden odpracovaný den, bez ohledu na počet žáků. Nemohla si to vynachválit.

V tomto roce byla zřízena školní zahrada v místech dnešního hřiště Pod Lipami – to bylo pro chlapce. Učitelkou ručních prací pro děvčata byla Josefa Cvečková.
V roce 1905-1906 bylo ve třídách 57 chlapců a 67 děvčat, 3 nechodili.
V roce 1908 nastoupilo do tříd 68 chlapců a 60 děvčat. Píše se kamínkem na tabulky. 2. prosince 1908 je ve škole velká oslava k 60. výročí panování Jeho Apoštolského Veličenstva a Boží milosti, Císaře Františka Josefa I.
V sobotu 6. července byl školní výlet na šachtu do Zbýšova, pěšky na celý den. Tam děti viděly, jak umounění havíři s lampičkami vyfárali z podzemí, kde dobývali černé uhlí.

V červenci roku 1914 vypukla 1. světová válka. Muži do 42 roků jsou odvedeni, dětem z vyšších ročníků jsou povolovány úlevy na práce doma. Jsou první padlí, mezi nimi také učitel František Tesař. Žáci, kteří měli tátu na frontě, prožívali v lavicích smutné dny, mnozí také trpěli hladem.
V roce 1918 skončila válka a 28. října je vyhlášena Československá republika. Výnosem ministerstva školství se oznamuje, že účast žáků na náboženských úkonech je dobrovolná.

5. dubna 1919 je zasázena u školy lípa svobody. Od roku 1919 je vysvědčení rozdáváno ve škole. Počínaje školním rokem 1919–20 jsou prázdniny od 30. června do 1. září, na škole je zaveden tělocvik.

V roce 1921–22 bylo celkem 136 žáků a do školy se chodí do 14 roků.
11. září 1921 je odhalena na škole busta J. A. Komenského.
V roce 1924 odešla učitelka ručních prací Josefa Cvečková, která zde působila celých 36 roků.
Od roku 1926 je ve škole elektrické osvětlení.
Roku 1927–28 nastoupilo do tříd 58 chlapců a 42 dívek. Z nich je 69 římskokatolického vyznání, 16 evangelického vyznání, 3 československého vyznání. Do ručních prací chodí 32 děvčat.
V roce 1929 je ve škole zřízena třetí třída a nový kabinet. Dosud chodily všechny děti jen do obecné školy v Silůvkách.
Od roku 1930 je povinné navštěvovat 6., 7. a 8. školní ročník v měšťanské škole v Dolních Kounicích.
Ve školním roce 1930–31 je v naší škole:

  1. třída 20 chlapců, 4 děvčata – 24 dětí.
  2. třída 24 chlapců, 32 děvčat – 56 dětí
  3. třída 17 chlapců, 17 děvčat – 34 dětí

Měšťanskou školu v Dolních Kounicích navštěvuje 11 chlapců a 12 dívek. Vyšší školu 1 chlapec.
V roce 1936 je sta­novena mateřská do­volená učitelek na 3 měsíce.

Od 1. prosince 1938 odchází řídící Musil do penze a za něj nastupuje Bedřich Cehl, který učí 1. třídu. 2. třídu Marie Havrán­ková a 3. třídu tř. učitel Vladimír Bílý. Nábo­ženství katolické vyu­čuje farář Vladimír Čapka, náboženství evangelické diakon Jo­sef Procházka.
Za období protekto­rátu se vyučovala také němčina. Byla povinná od 1. ročníku, 4 až 8 hodin týdně. V zimě bývaly uhelné prázd­niny. Ve válce, při hou­kání sirén se žactvo muselo schovávat do sklepa „Pod kaštanem“.
Knihy ze školní knihovny, které připomínaly slavnou minulost národa musely být odeslány ke zničení.
Po osvobození naší obce v době od 19. 4. do 7. 5. 1945 byla ve škole vojenská nemoc­nice. Školní zařízení bylo vystěhováno. Vy­učování bylo obnoveno až v polovině května.
Od Nového roku 1946 je zřízena mateř­ská škola, do které se přihlásilo 48 dětí. Vyu­čuje p. Helena Mi­čán­ková z Brna.
Na obecné škole jsou dvě třídy:

  1. třídu učí p. Vla­dimír Bílý – 38 žáků
  2. třídu učí p. Karel Přibyla – 34 žáků.

Ruční práce vyu­čuje Jarmila Vítková.
6., 7. a 8. ročník odešel do měšťanské školy v Dolních Kouni­cích.
1. září 1949 je zří­zena zákonem „Ná­rodní škola“. Katolické náboženství místo ze­mřelého Vladimíra Čapka učí páter Bárta a evangelické náboženství učí vojenský farář major Pavel Janeček.
V roce 1950 je do školy zaveden vodovod a zřízena nová jímka.

Od roku 1950 slaví školy povinně 1. máj. Jsou nové vyučovací osnovy, kříže ze tříd jsou odstraněny, vznikají organizace pionýrů a svazáků. Do školy přišel poprvé místo Ježíška o Vánocích Děda Mráz. 5. června  1950 jdou žáci poprvé na pole hledat mandelinku.
Od roku 1954 se oslovuje ve škole „soudruhu“ a jsou zavedeny nové školní učebnice. Ve škole nyní učí: 2. třídu ředitel Vladimír Bílý a 1. třídu učitelka Marie Dobrovodská. Na škole je 92 žáků. Mateřská škola je zrušena.
Už se neslaví původní církevní svátky, ale nové – např. Říjnová revoluce apod. V roce 1958 bylo v obci založeno JZD a žáci stále častěji chodí na brigády, hlavně na brambory.
V lednu 1961 onemocněl ředitel Vladimír Bílý a místo něj byla přijata Marie Paarová z Ořechova. Od roku 1962 přechází 5. ročník ze Silůvek do Ořechova. Od roku 1963 se slaví 1. máj místo v Dolních Kounicích v Ořechově.

Během roku 1970 se provádí generální oprava školy. Nové stropy, nová okna, elektřina, omítky. Práce provádí OSP Ivančice. Po dobu oprav se učilo na směny v kulturním domě (v Orlovně).
O prázdninách v roce 1973 je ve škole zavedeno ústřední topení a škola je vymalována.
14. ledna 1974 měl pohřeb Vladimír Bílý, který učil na škole v Silůvkách 30 let. Zažil během svého působení 4 různé režimy. Svobodnou Masarykovu republiku, Protektorát Čechy a Morava, Benešovu republiku po válce a totalitní komunismus po únoru 1948.
Od roku 1976 je v platnosti nová školská soustava. Od tohoto roku jsme také spojeni s obcí Prštice pod jeden Místní národní výbor.

Z naší školy za 218 roků jejího trvání vyšly stovky, ba tisíce občanů vybavených vědomostmi pro praktický život. Což nelze říci o období totalitního režimu.
Naše země potřebuje vzdělané a schopné občany v rámci úspěšného uplatnění v Evropě.
Přejme naší škole, aby její dobrá tradice zůstala i do budoucna zachována.

Informační list pro obyvatele obce Silůvky, číslo 6–8 (28–30), ročník 3, červen–srpen 2001, str. 12–16.