Kontakty na VAS a.s. v případě poruch

606747420         pohotovost pitná voda

724587334         pohotovost odpadní voda

602163980         pohotovost na objektech ( ÚV, ČS, VDJ)

602586479         Libor Svoboda, vedoucí provozu

704609223         Mgr. Zdeněk Hájek Ph.D, mistr provozu

725596548         odečty vodoměrů

Obec Silůvky  byla sama od 1.1.2008 do 31.12.2020  provozovatelem vodovodu, kanalizace a čov v obci.

Informace obce Silůvky k provozování vodovodu, kanalizace a ČOV od r. 2021 Vodárenskou společností VAS.a.s.

Vážení silůvští spoluobčané, odběratelé služeb dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní. Oslovuji Vás nyní v prvních dnech r. 2021 s informacemi k problematice provozování a vlastnictví vodohospodářského majetku.

Obec Silůvky vybudovala v r. 2004 po celé obci vodovod s pitnou vodou pro veřejnou potřebu a provozování včetně kanalizace zajišťovala vlastními silami až do teď. Nyní nastává doba změn a tak se i v tomto způsobu provozování vodovodu, kanalizace a ČOV zastupitelstvo rozhodlo ke změně.

Zastupitelstvo obce Silůvky na řádných veřejných zasedáních v prosinci  3.12. 2020 a následně 16. 12. 2020 rozhodlo a přijalo usnesení, dle kterého obec Silůvky, jakožto jediný vlastník vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV), v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pronajímá a svěřuje tento veškerý svůj vodohospodářský majetek do provozování se všemi povinnostmi Vodárenské společnosti VAS a.s. Brno-venkov, IČO 494 55 842 a to od 1. 1. 2021. Vlastnictví vodohospodářského majetku obce Silůvky se tak pronájmem do provozování nemění, obec je nadále jediným vlastníkem.

Vodárenská společnost ještě před koncem loňského roku stihla rozeslat dopis, ve kterém odběratele o této skutečnosti s novým provozováním informovala. V dopise také žádá o vyplnění dotazníku se skutečnými údaji a informacemi k odběrnému místu pro přípravu a následné písemné uzavření nové, standardní dodavatelsko-odběratelské smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s VAS a.s., protože dosavadní smlouva s obcí Silůvky končí, neboť obec již nebude provozovatelem a nemůže závazky z této smlouvy plnit. Od obce Silůvky, jakožto dosavadního provozovatele vodovodu a kanalizace obdržíte ještě vyúčtování a faktury za odběry a vypouštění vody dle odečtů provedených na konci roku 2020 dle starého ceníku roku 2020 s nižším DPH 10% (vodné: pronájem vodoměru 275,-Kč/rok, tj. 8,-Kč + 33,- Kč/m3 , stočné: 33,- Kč/m3, celkem cena 74,- Kč/m3 s DPH 10%)

VAS a.s. nyní zpracovala pro obec Silůvky „Kalkulaci“ nové ceny vodného i stočného a zastupitelstvo ji odsouhlasilo 16. 12. 2020. Do této kalkulace je promítnuto nájemné 934 000,- Kč. Toto nájemné je ve výši zákonem povinné tvorby fondu na opravy a rozvoj vodohospodářské infrastruktury dle plánu financování a obnovy (PFO) a je příjmem do rozpočtu obce Silůvky.           Z kalkulace a výše nájemného dle PFO jsou zastupitelstvem odsouhlaseny nové ceny vodného 40Kč/m3 s DPH a stočného 55,- Kč/m3 s DPH, celkem 95,- Kč s DPH 10%.

K úpravám a navýšení ceny vodného a stočného v r. 2021 a násl. bychom byli nuceni přistoupit i bez uzavření smlouvy o provozování s novým provozovatelem VAS a.s., protože Ministerstvo zemědělství ukládá všem vlastníkům vodohospodářské infrastruktury naplňovat fond oprav a rozvoje dle PFO.

Zdá se Vám, že cena vodného 40,-Kč a stočného 55,-Kč za 1m3 je příliš vysoká?

Tak si poslechněte, co se mi stalo:“ Potkali jsme se na ulici s jednou docela milou paní a ona si mě postěžovala, že ta obecní voda za 100Kč/ m3 je nějaká drahá (pozn. 1m3 je 1000 litrů, cena je tedy 10 haléřů za litr vody) a že to ze svého důchodu neutáhne, přitom si vezla ve vozíčku s nákupem balenou ARO vodu v PET láhvi neznámého původu a stáří za akční cenu 5,-Kč za litr, to je ovšem cena 5 000,-Kč/ m3. Tak je to asi jen o úhlu pohledu a myslím si, že cena za vodné a stočné 95,-Kč za m3 laboratorně kontrolované pitné vody, kterou máme přivedenou až domů přímo na kohoutek je docela obvyklá a v pohodě.

VAS.a.s. je spolehlivá vodárenská společnost, která svým zázemím a rozsahem služeb zajišťuje dodávky pitné vody, odkanalizování a provozování, vodovodů, kanalizací a ČOV na většině území okresu Brno-venkov. VAS.a.s. navíc také nabízí svým odběratelům možnost měsíčních zálohových plateb za vodné a stočné jednoduše přes SIPO, což u provozování obcí dosud nebylo možné.

Vodárenská společnost VAS a.s. není pro obec Silůvky vůbec novým partnerem, protože již třetím rokem od roku 2018 samostatně provozuje čistírnu odpadních vod ČOV Silůvky v režimu veřejné správy, o kterém rozhodly na návrh obce Silůvky nadřízené úřady ORP Šlapanice a Krajského úřadu JMK. I proti tomu však obec Prštice, vystupující všude jako spoluvlastník brojila a podávala opakovaně odvolání a žaloby k soudu proti Krajskému úřadu. Dalším důvodem provozování ČOV již od r. 2018 Vodárenskou společností VAS a.s. bylo především rozpočítávání množství odpadních vod dle měření skutečného průtoku a úhrada nákladů za čištění splaškových odpadních vod ze strany obce Prštice, když Silůvkám odmítaly Prštice v minulosti cokoli platit a VAS a.s. zaplatily zatím vše! Takže to není ze strany Prštic o nějaké ceně či jejím výpočtu, je to jen o postoji vůči Silůvkám, kdy od ukončení nadvlády MNV v Pršticích na zámku jsme samostatní.

Nyní je ovšem vlastnictví k ČOV již vyřešeno. V roce 2020 byly ukončeny některé dlouhotrvající soudní spory se sousední obcí Prštice – dosavadním spoluvlastníkem ČOV. Okresní, Krajský, Nejvyšší i Ústavní soud nakonec po dlouhých letech rozhodly,  že celá ČOV a hlavní přivaděč v k.ú. Silůvky je výlučným vlastnictvím jen Obce Silůvky, která ji jakožto stavebník v letech 1992-1997 vybudovala. Spor původně o úhradu spoluvlastnického podílu za pozdější rekonstrukci ČOV (2010) tak během desetiletého procesu vyústil v závěry, že celá ČOV a přivaděč náleží jen Silůvkám a Prštice se tak o svůj ½ spoluvlastnický podíl samy připravily. Tuto skutečnost považuje pan starosta Prštic za „své veliké vítězství“, které jinak všemožně obhajuje a prezentuje navenek ve zpravodajích a v novoročních rozhlasových projevech.

Samozřejmě, že nyní Pršticím rádi vrátíme jejich částečné  úhrady již dříve soudem nařízené, které nám byly nuceni zaplatit za rekonstrukci doposud společného majetku, případně nároky započítáme za 3 000 000,- Kč dluh, který vymáháme po Pršticích ve stále trvajícím soudním procesu od r.2014. Dluh vznikl právě odmítáním úhrady obce Prštice spojené se službou odvádění a čištění odpadních splaškových vod z obce Prštice za roky 2010-2017. Zde se čeká na revizní znalecký posudek, který upřesní kolik nám je obec Prštice povinna uhradit za čištění + úroky za 10 let a náklady řízení.

Obci Silůvky tedy samostatně, bez účasti sousední obce Prštice, plně náleží rozhodovací právo výlučného vlastníka vodohospodářského majetku včetně celé ČOV a má nyní jen zastupitelstvo obce Silůvky právo, ale především povinnost rozhodovat o jeho kvalifikovaném, bezproblémovém a plynulém provozu, jehož cílem je bezpečné dodávání pitné vody odběratelům a následné odvádění a čištění vod odpadních. Zastupitelstvo zvolilo provozovatelem Vodárenskou akciovou společnost.

Zastupitelstvo obce Silůvky ovšem i nyní ukázalo dobrou vůli a jsem tomu rád, když rozhodlo o uzavření smlouvy s obcí Prštice o odběru vody protékajících ze zdrojů z Radostic, ale především rozhodlo zastupitelstvo o uzavření smlouvy o přebírání a odvádění prštických odpadních vod přes naši kanalizaci k vyčištění do naší ČOV v Silůvkách za cenu, kterou jim stanovíme dle kalkulace. Tato dobrá vůle obce Silůvky je však omezena jen do doby, dokud bude kapacita naší ČOV dostatečná pro obě obce. V případě, že již nebude kapacita ČOV dostačující i pro Prštice, budou si muset v sousední obci čištění vlastních splaškových vod vyřešit sami!  Ujišťuji Vás, že Silůvkám bude kapacita ČOV stačit vždy a z tvořeného fondu budeme snižovat náklady na její provoz.

Věřím, že rozhodnutí zastupitelstva obce Silůvky o novém provozovateli je správné a spolupráce s Vodárenskou společností VAS a.s. Brno-venkov bude po všech stránkách pro obec i pro Vás přínosná, profesionální a spolehlivá. Věřím, že činnost VAS a.s. bude spolehlivá a pečlivá především v dodávce pitné vody – tak důležité pro naše zdraví a spolehlivá a pečlivá také při vypouštění vyčištěných odpadních vod zpět do přírody.

Přeji Vám všem nadějný a vydařený rok 2021 a pevné zdraví.

V Silůvkách 5. ledna 2021

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Rozbory  vody za 2 . Q 2022 – Protokol 1, protokol 2, protokol 3,

protokol 4, protokol 5, protokol 6, protokol 7, protokol 8, protokol 9.