Kontakty na VAS a.s. v případě poruch

606747420         pohotovost pitná voda

724587334         pohotovost odpadní voda

602163980         pohotovost na objektech ( ÚV, ČS, VDJ)

602586479         Libor Svoboda, vedoucí provozu

704609223         Mgr. Zdeněk Hájek Ph.D, mistr provozu

604884125         Dmytro Pasnichenko, mistr provozu

725596548         odečty vodoměrů

Kvalita pitné vody zde : https://vodarenska.cz/kvalita-vody-dle-obci/

Obec Silůvky  byla sama od 1.1.2008 do 31.12.2020  provozovatelem vodovodu, kanalizace a čov v obci.

Informace obce Silůvky k provozování  ČOV od r.2018,vodovodu, kanalizace a ČOV od r. 2021 Vodárenskou společností VAS.a.s.

Obec Silůvky má vlastní kanalizaci a ČOV. V roce 2004 jsme vybudovali po celé obci vodovod s pitnou vodou pro veřejnou potřebu a provozování včetně kanalizace zajišťovali vlastními a externími zaměstnanci. Nyní se zastupitelstvo obce Silůvky rozhodlo změnit způsob provozování vodovodu, kanalizace a ČOV.

Zastupitelstvo obce Silůvky na řádných veřejných zasedáních v prosinci  3.12. 2020 a následně 16. 12. 2020 rozhodlo a přijalo usnesení, dle kterého obec Silůvky, jakožto jediný vlastník vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV), v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pronajímá a svěřuje tento veškerý svůj vodohospodářský majetek do provozování se všemi povinnostmi Vodárenské společnosti VAS a.s. Brno-venkov, IČO 494 55 842 a to od 1. 1. 2021. Vlastnictví  obce Silůvky se tak pronájmem nemění. Obec Silůvky je nadále jediným vlastníkem veškerého vodohospodářského majetku.

Vodárenská společnost rozeslala dopis, ve kterém odběratele o této skutečnosti s novým provozováním informovala. V dopise také žádá o vyplnění dotazníku se skutečnými údaji a informacemi k odběrnému místu pro přípravu a následné písemné uzavření nové, standardní dodavatelsko-odběratelské smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s VAS a.s., protože dosavadní smlouva s obcí Silůvky končí, neboť obec již nebude provozovatelem a nemůže závazky z této smlouvy plnit.

VAS.a.s. je spolehlivá vodárenská společnost, která svým zázemím a rozsahem služeb zajišťuje dodávky pitné vody, odkanalizování a provozování, vodovodů, kanalizací a ČOV na většině území okresu Brno-venkov. VAS.a.s. navíc také nabízí svým odběratelům možnost měsíčních zálohových plateb za vodné a stočné jednoduše přes SIPO, což u provozování obcí dosud nebylo možné.

Vodárenská společnost VAS a.s. není pro obec Silůvky vůbec novým partnerem, protože již od roku 2018 samostatně provozuje čistírnu odpadních vod ČOV Silůvky v režimu veřejné správy, o kterém rozhodly na návrh obce Silůvky nadřízené úřady ORP Šlapanice a Krajského úřadu JMK. Proti tomu však dříve obec Prštice, vystupující jako spoluvlastník brojila a podávala opakovaně odvolání a žaloby k soudu proti Krajskému úřadu. Dalším důvodem provozování ČOV již od r. 2018 Vodárenskou společností VAS a.s. bylo především rozpočítávání množství odpadních vod dle měření skutečného průtoku a úhrada nákladů za čištění splaškových odpadních vod ze strany obce Prštice, když Silůvkám odmítají a odmítaly Prštice v minulosti cokoli platit a VAS a.s. zaplatily zatím vše! Takže to není ze strany Prštic o nějaké ceně či jejím výpočtu, je to jen o postoji vůči Silůvkám, kdy od ukončení nadvlády MNV v Pršticích na zámku jsme samostatní.

Nyní je ovšem vlastnictví k ČOV již vyřešeno. V roce 2020 byly ukončeny některé dlouhotrvající soudní spory se sousední obcí Prštice – doposud spoluvlastníkem ČOV. Spor původně započal z důvodu zákonem povinného vymáhání části spoluvlastnického podílu za rekonstrukci ČOV v r. 2010 po obci Prštice. Jednalo se o schválenou a dotovanou investici ve výši 20 mil. Kč. Po odečtení 12 mil. Kč dotace od MZe připadl podíl na obec Prštice  ve výši 4 mil. Kč. Tento podíl i přes výzvy jako spoluvlastníkovi odmítala obec Prštice uhradit a tak jsme byli nuceni z důvodu promlčecí lhůty dluh začít vymáhat soudní cestou. Soudy nejprve správně rozhodly o tom, že obec Prštice je povinna obci Silůvky uhradit svůj poloviční podíl za provedenou rekonstrukci ČOV, což se v roce 2014 i stalo.

Obec Prštice se ovšem po tomto rozsudku  v r. 2014 rozhodla spoluvlastnického podílu 1/2 ČOV vzdát a podala svou žalobu, kde  žalovala obec Silůvky tak, že obec Prštice nevlastní poloviční podíl na ČOV a že výlučným vlastníkem je jen obec Silůvky.

Soudy nakonec po dlouhých letech žalobě Prštic vyhověly a rozhodly,  že celá ČOV a hlavní přivaděč v k.ú. Silůvky je výlučným vlastnictvím jen Obce Silůvky, která ji jakožto stavebník v letech 1992-1997 vybudovala, protože smlouva o výstavbě společné ČOV podepsaná tehdejšími starosty obcí v roce 1994 neprošla řádným schvalovacím procesem v zastupitelstvech obou obcí.

A tak nyní po desetiletém procesu dospěly soudy k závěru, že celá ČOV a přivaděč náleží jen Silůvkám a Prštice se tak o svůj ½ spoluvlastnický podíl samy připravily podanou žalobou Prštic o určení vlastnictví k ČOV. Náklady soudního procesu jsme jako žalovaná obec museli samozřejmě uhradit. Pršticím jsme vrátili jejich částečné úhrady již dříve soudem nařízené, které nám byly nuceni zaplatit za rekonstrukci doposud společného majetku.

Tuto skutečnost považuje pan starosta Prštic za „své veliké vítězství“, které všemožně obhajuje a prezentuje navenek ve zpravodajích a v novoročních rozhlasových projevech.

V jednání u okresního soudu je ještě další vymáhání dluhu ve výši 3 mil. Kč , který vymáháme po Pršticích ve stále trvajícím soudním procesu od r.2014. Dluh vznikl odmítáním úhrady obce Prštice spojené se službou odvádění a čištění odpadních splaškových vod převzatých z obce Prštice za roky 2010-2017. Zde se čeká na revizní znalecký posudek, který stanoví cenu v místě obvyklou, t.j. kolik nám je obec Prštice povinna uhradit za čištění odpadních vod  + úroky za 12 let a náklady řízení. Jak již tuto povinnost konstatoval odvolací Krajský soud.

Obci Silůvky tedy samostatně, bez účasti sousední obce Prštice, plně náleží rozhodovací právo výlučného vlastníka vodohospodářského majetku včetně celé ČOV a má nyní jen zastupitelstvo obce Silůvky právo, ale především povinnost rozhodovat o jeho kvalifikovaném, bezproblémovém a plynulém provozu, jehož cílem je bezpečné dodávání pitné vody odběratelům a následné odvádění a čištění vod odpadních. Zastupitelstvo zvolilo provozovatelem Vodárenskou akciovou společnost.

Zastupitelstvo obce Silůvky ovšem i nyní ukázalo dobrou vůli a jsem tomu rád, když rozhodlo o uzavření smlouvy s obcí Prštice o odběru vody protékajících ze zdrojů z Radostic, ale především rozhodlo zastupitelstvo o uzavření smlouvy o přebírání a odvádění prštických odpadních vod přes naši kanalizaci k vyčištění do naší ČOV v Silůvkách za cenu, kterou jim stanoví kalkulace od společnosti VAS. Tato dobrá vůle obce Silůvky je však zákonem o vodovodech a kanalizacích omezena jen do doby, dokud bude kapacita naší ČOV dostatečná. V případě, že již nebude kapacita ČOV dostačující i pro Prštice, budou si muset v sousední obci čištění vlastních splaškových vod vyřešit sami!  Ujišťuji Vás, že Silůvkám bude kapacita ČOV stačit vždy.

Věřím, že rozhodnutí zastupitelstva obce Silůvky o novém provozovateli je správné a spolupráce s Vodárenskou společností VAS a.s. Brno-venkov bude po všech stránkách pro obec i pro Vás přínosná, profesionální a spolehlivá v dodávce pitné vody – tak důležité pro naše zdraví a spolehlivá a pečlivá také při vypouštění vyčištěných odpadních vod zpět do přírody.

Rozbory  vody za 2 . Q 2022 – Protokol 1, protokol 2, protokol 3,

protokol 4, protokol 5, protokol 6, protokol 7, protokol 8, protokol 9.

Kalkulace vodné 2023 kalkulace vodné 2023

Kalkulace stočné 2023 kalkulace stočné 2023