Dnem 1. října. 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Nařízení vlády ukládá orgánům veřejné správy zřídit elektronické podatelny a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace:

Adresa elektronické podatelny

Adresa naší elektronické podatelny je podatelna@siluvky.cz a je schopna přijmout elektronicky nešifrované datové zprávy ve formátech *.doc (MS Word 6.0/95), *.xls (MS Excel 5.0/95), *.txt, *.rtf. Prostřednictvím elektronické podatelny je obecní úřad schopen přijmout elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat elektronickým podpisem opatřenou poštu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat přímo v kanceláři OÚ Silůvky, Prachatičky 39, PSČ 664 99 na disketách nebo na CD-ROM.

Pravidla potvrzování / doručení datových zpráv

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem obce poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu pouze na výslovnou žádost odesílatele.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu:

 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena
 • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance města
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.

Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na datovém nosiči bude probíhat při předání datového nosiče, kdy bude vystaveno potvrzení o přijetí (toto potvrzení není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách), a to na počkání. Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno poštou na adresu uvedenou v datové zprávě na výslovnou žádost odesílatele.

Technické parametry datových zpráv

Jsme způsobilí přijmout datové zprávy ve formátu *.doc (MS Word 6.0/95), *.xls (MS Excel 5.0/95), *.txt, *.rtf, *.jpg a to o celkové maximální velikosti 1 MB. Jiné formáty nebudou akceptovány, o čemž bude odesílatel informován.

Postup testování na škodlivý software a chybný formát

Doručená datová zpráva je testována v několika hlediscích. V případě, že byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o zprávu narušenou jedním z výše uvedených důvodů a takovou zprávu nebylo možné zpracovat.

Dotazy týkající se provozu el. podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec.siluvky@siluvky.cz.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny:

 • Ing. Šárka Elsnerová
 • Ivana Jakšová

Seznam právních předpisů, podle kterých lze činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod. K těmto účelům je i nadále určen e-mail: obec.siluvky@siluvky.cz.