Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlašuje od 3. července 2015 do odvolání po celém území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

a)   rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň;

b)  kouřit;

c)  odhazovat hořící nebo doutnající předměty;

d)  používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

a)   lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;

b)  suché travní porosty;

c)  plochy zemědělských kultur.