V SILŮVKÁCH MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT UŽ V ROCE 2018 DOTAČNÍ PODPORU Z MAS BOBRAVA

Obec Silůvky je zakládajícím členem místní akční skupiny MAS Bobrava. www.masbobrava.cz

MAS Bobrava je tzv. aktivní mezičlánek mezi národními Dotačními tituly vypsanými jednotlivými ministerstvy a našim regionem okolo Bobravy. Finance jsou z ministerstev v Praze již do MAS Bobrava přiděleny.

Území MAS Bobrava je vyznačeno na tomto obrázku a Silůvky jsou jeho součástí.

Díky tomu má od března 2018 nejen obec, ale i občané, zemědělští i nezemědělští podnikatelé a také všechny organizace a spolky možnost požádat o finanční podporu formou nevratné dotace na různé aktivity. Budou přijmány žádosti do vypsaných výzev a zatím se jedná o podporu podnikání, podpora vzniku pracovních míst, nákup techniky a strojů, infrastruktura školských zazařízení a stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Výzvy jsou vypisovány postupně a začíná se v březnu 2018 první výzvou PRV a IROP.

Obec sama bude žádat se svými projekty o dotace do několika oblastí podpory. Plánovaná alokace programového rámce IROP je pro období 2016-2023 ve výši 30 099 010 Kč. – rozvoj školství, vzdělání a infrastruktury – na přístavbu nové učebny a úpravy dvora v ZŠ Silůvky. V rámci Programu rozvoje venkova, kde je nachystáno 8 338 000 Kč na:  Neproduktivní investice v lesích – cesty a lavičky, naučné stezky a v rámci podprogramu IROP  Bezpečnost dopravy (alokace 23mil Kč)– rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od 27. 2. Celé znění výzvy naleznete zde či na na tomto odkaze v sekci SCLLD → Výzvy.

Veškeré informace o možnostech podpory a žádostech o dotace najdete na stránkách MAS Bobrava  www.masbobrava.cz

Kancelář MAS Bobrava poskytuje i poradenskou a konzultační činnost pro případné zájemce o podání žádosti. Kontakty naleznete také na www.masbobrava.cz